Home » Programs » Anti Crime

Anti Crime

stop domestic violence

In the last few years, there has been an increase in crimes against our community members; especially those with limited English capabilities. The Center will continue to work with law enforcement, joining community groups tackling crime, and educating everyone to help keep our community
members safe. In the months ahead, we will be putting on Anti-Crime workshops to help educate our seniors, refugees, and immigrants on strategies to keep safe.
Look for the announcements for these Anti-Crime Workshops during the year.
As part of our anti-crime strategy, VACCEB will continue to provide up-todate crime information and translate it into Vietnamese so our community members can stay informed about types of crimes in the neighborhood and areas to avoid due to unusual crime activities. We regularly post these on our bulletin board and hand out pieces of bilingual, up-to-date literature with this information.
In those instances where community members are victims of crime, our Center can act as the conduit between police and citizen. We continue to ask the police to regularly patrol the area immediately surrounding our Center in order to give our citizens needed assurance that the City of Oakland cares about their safety. We are asking members of our community to be on alert and to report suspicious behavior to us (510-891-9999 or info@vacceb.org) so we can keep a log of such activities.
Working with us to prevent crime are funds from the Department of Housing and Urban Development’s Community Bloc Grant (CDBG) administered by the City of Oakland, the Asian Advisory Committee on Crime, Office of the Alameda County Public Defender, and Oakland Police Department’s Community Policing Program.

Vietnamese Text Version:

Chống Tội Phạm

Trong vài năm qua đã có sự gia tăng tội phạm chống lại các thành viên trong cộng đồng chúng tôi, đặc biệt là những người không biết tiếng Anh. Trung tâm sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan pháp
luật, tham gia vào các nhóm cộng đồng để giải quyết vấn đề tội phạm, giáo dục mọi người để giúp giữ cho các thành viên trong cộng đồng được an toàn. Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ tổ chức những buổi hội thảo chống tội phạm hầu giúp hướng dẫn người cao niên, người tị nạn, và những người nhập cư biết cách thức để giữ an toàn. Xin theo dõi thông tin về các buổi hội thảo chống tội phạm trong suốt năm.
Một phần của chiến lược chống tội phạm là trung tâm VACCEB sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật về tội phạm và dịch các thông tin này sang tiếng Việt để mọi người có thể biết tin tức về các loại tội phạm trong khu phố và khu vực để tránh các hoạt động tội phạm khác thường. Chúng tôi thường xuyên đăng những thông tin này trên bảng thông báo và phân phát những tài liệu song ngữ cập nhật này.
Trong trường hợp thành viên trong cộng đồng là nạn nhân, trung tâm chúng tôi có thể đóng vai trò cầu nối giữa cảnh sát và đương sự. Chúng tôi tiếp tục yêu cầu cảnh sát thường xuyên tuần tra các khu vực xung quanh trung tâm để trấn an cộng đồng dân cư rằng thành phố Oakland quan tâm về sự an toàn của họ. Chúng tôi cũng yêu cầu các thành viên trong cộng đồng cần cảnh giác và báo cáo các hành vi đáng ngờ cho chúng tôi (510-891-9999 hoặc info@vacceb.org) để chúng tôi có thể theo dõi các sự việc này.
Cùng làm việc với chúng tôi để ngăn chặn tội phạm là các quỹ tài trợ thuộc Bộ Dân Cư và Khối Phát Triển Cộng Đồng Đô Thị (CDBG) đặt dưới sự quản lý của thành phố Oakland, Ủy Ban Cố Vấn Châu Á Về Tội Phạm, Văn phòng Cảnh sát Quận Hạt Alameda, và Chương Trình Trật Tự Cộng Đồng Thuộc Sở Cảnh Sát Oakland.