Home » Programs » Classes » English as a Second Language (ESL)

English as a Second Language (ESL)

Within the Asian population, the Southeast Asian community has one of the lowest levels of English-language proficiency and economic standing. Unemployment within the Bhutanese and Burmese refugee population, for example, is an alarming 65%-80% due to English literacy challenges. Historically, it has been one of the most underserved in the City of Oakland primarily because they did not have a good understanding of how to access available resources.
Seniors and their families also have the greatest difficulty accessing resources and navigating through governmental entities to reach necessary benefits and services. The Vietnamese American Community Center has really stepped up to fill the void on English as a Second Language (ESL) classes for adults. In the last year, we have added classes and built a progression
of steps for students to gain English literacy and to move towards employment so they can become more financially stable.
VACCEB offers pre-ESL and ESL classes to the community at a very modest rate. These classes teach students basic English speaking skills, job ready English skills, and in the more advanced levels how to read and write English. Every morning, Monday through Thursday, an ESL class is taught averaging 15-25 students per class.
Besides ESL classes VACCEB will continue to offer a computer literacy class, depending on demand (minimum 15 students per class required). Students can learn how to use a computer, learn a word processing program, and get on the internet. Because of these classes, students are more prepared to find resources, access benefits, and use the internet to aid in their search for employment. All of our students are refugees or immigrants.
We have incorporated a vocational preparation element to our ESL class to help refugees and immigrants get ready for the job market by helping them with their resumes, doing mock interviews, and showing them how to perform job searches.
To reinforce learning, we have also started conversation sessions for students one day a week.

Vietnamese Text Version:

Các Lớp ESL, Vi Tính Căn Bản & Anh Ngữ Tìm Việc

Trong cộng đồng dân châu Á, cộng đồng Đông Nam Á là một trong những cộng đồng có mức thấp nhất về thông thạo Anh ngữ và vị thế kinh tế. Chẳng hạn, tỷ lệ thất nghiệp trong cộng đồng tỵ nạn Bhutan và Miến Điện đạt mức báo động 65%- 80% do những thách thức về đọc và viết tiếng Anh. Lịch sử cho thấy đó là một trong những cộng đồng thiệt thòi nhất trong thành phố Oakland chủ yếu do họ không đủ hiểu biết để nhận được các nguồn phúc lợi có sẵn. Người cao niên và gia đình họ cũng gặp nhiều khó khăn trong việc nhận phúc lợi và tìm được cơ quan nào giải quyết để hưởng được những phúc lợi và dịch vụ cần thiết. Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ đã đứng ra để lấp đầy khoảng trống các lớp ESL dành cho người lớn. Trong năm qua, chúng tôi đã bổ sung thêm các lớp học và học trình để học sinh có thể học được tiếng Anh căn bản và hướng tới tìm việc làm để tài chính được ổn định hơn.
Trung tâm VACCEB cung cấp các lớp ESL vỡ lòng và ESL cho cộng đồng với học phí rất khiêm tốn. Những lớp dạy về các kỹ năng cơ bản nói tiếng Anh, lớp tiếng Anh tìm việc, và những lớp tiếng Anh nâng cao để đọc và viết. Mỗi buổi sáng, từ thứ Hai đến thứ Năm, một lớp ESL được dạy trung bình 15-25 học sinh một lớp.
Cùng với các lớp học ESL, VACCEB sẽ tiếp tục cung cấp lớp máy tính căn bản tùy theo nhu cầu (tối thiểu 15 học sinh mỗi lớp). Học viên có thể học cách sử dụng máy tính, học các chương trình xử lý văn bản (word processing program), và học sử dụng Internet. Với các lớp này, học sinh được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đi tìm các nguồn trợ giúp, truy cập phúc lợi và sử dụng Internet để hỗ trợ trong việc tìm kiếm việc làm. Nhiều học viên của chúng tôi là những người tị nạn hoặc di dân.
Chúng tôi đã kết hợp thêm chương trình huấn nghệ vào các lớp ESL để giúp đỡ những người tị nạn và di dân sẵn sàng cho thị trường việc làm bằng cách giúp họ làm hồ sơ xin việc, thực tập các cuộc phỏng vấn giả, và cho họ biết cách để tự tìm kiếm việc làm.
Để củng cố việc học tập, chúng tôi cũng đã bắt đầu các lớp đàm thoại mỗi tuần một ngày cho học viên.