Home » Programs » Classes » Legal Immigration and Education

Legal Immigration and Education

VACCEB works with 11 other community and legal organizations to support those impacted by Immigration and Customs Enforcement
(ICE) activity and those facing immediate threat of deportation. This partnership was formed in response to anti-immigrant policies at the federal level and is called ACILEP (Alameda County Immigration Legal and Education Partnership).
Funding for ACILEP comes from The San Francisco Foundation, Alameda County, and the City of Oakland. As a partner, VACCEB provides support to immigrants in 3 ways:
1) a 24-hour hotline for rapid response to ICE activity.
2) access to legal counsel for people in immigration detention or removal proceedings.
3) Know Your Rights workshops in multiple languages.
If you have seen ICE in action, suspect ICE activity, or someone you know has been detained by ICE, please call 510-241-4011 for rapid response.

Vietnamese text version:

Trung Tâm VACCEB đang làm việc với 11 tổ chức cộng đồng và pháp lý khác để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của Lực Lượng Áp Chế Nhập Cư và Thuế Quan (ICE) và những ai đang phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất ngay lập tức. Sự hợp tác này được hình thành nhằm đáp ứng các chính sách chống nhập cư ở cấp liên bang và được gọi là ACILEP (Hợp Tác Giáo Dục Pháp Lý Di Trú Quận Hạt Alameda).
Nguồn tài trợ dành cho ACILEP đến từ Quỹ San Francisco, Quận Hạt Alameda và Thành Phố Oakland.
Là một đối tác, trung tâm VACCEB hỗ trợ người nhập cư theo 3 cách: 
1) sử dụng đường dây nóng 24 giờ để đáp ứng nhanh các hoạt động của ICE.
2) hỗ trợ tư vấn pháp lý cho những ai đang trong quá trình giam giữ hoặc trục xuất liên quan đến nhập cư.
3) cung cấp các cuộc hội thảo về Quyền Của Bạn bằng nhiều ngôn ngữ.
Nếu bạn thấy lực lượng áp chế ICE đang hoạt động, nghi ngờ có hoạt động của ICE, hoặc người mà bạn biết đã bị ICE giam giữ, xin vui lòng gọi ngay số 510-241-4011 để được giúp đỡ nhanh chóng.