Home » Programs » Classes » Refugees and Immigrant Employment Program

Refugees and Immigrant Employment Program

To facilitate the employment effort and to expand services to the immigrant population, we have received financial support from the Y&H Soda Foundation. This funding supported our Path to Self-Sufficiency (PSS) program and enabled us to build a solid progressive path for refugees and immigrants with a specific goal of achieving gainful employment.
Funding provided has been for Vocational ESL, client assessments, and employment outreach and placement counseling services to help increase the likelihood of job placements for our new arrivals.
We are very grateful to the Y&H Soda Foundation for their confidence in our ability to perform on behalf of our community members and look forward to building a model for self-sufficiency.
We have worked with Y&H over the last three years (2013-2016) and have consistently met our goal of placing 20 unemployed immigrants in full time jobs and in the process help to support entire family units.

Citizenship Class

Every quarter, we provide a Citizenship class at our Center. The U.S. Citizenship & Immigration Services (USCIS), a federal agency, selected VACCEB to offer a Citizenship class covering ESL, our U.S. government structure, and Civic lessons to our immigrants. This class is in preparation for applying for U.S. Citizenship status.
We are working on getting certified to assist our community in the U.S. Citizenship application process and hoping for approval by end of 2017. This will enable VACCEB to offer citizenship
application services for a much lower rate than through USCIS or through an immigration attorney.

Vietnamese Text Version:

Chương Trình Tìm Việc Cho Người Tị Nạn & Di Dân

Để tạo thuận lợi cho nỗ lực làm việc và mở rộng dịch vụ cho người dân nhập cư, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Y & H Soda Foundation. Nguồn kinh phí này đã hỗ trợ chúng tôi
qua Chương Trình Đường Dẫn Đến Tự Túc (PSS) và cho phép chúng tôi kiến tạo một lối đi vững chắc cho những người tị nạn và di dân với một mục tiêu cụ thể là tìm được việc làm tốt. Kinh phí trợ cấp được dành cho chương trình học ESL tìm việc, đánh giá khả năng học viên, cùng các dịch vụ tiếp cận và tư vấn việc làm để giúp tăng khả năng tìm việc cho người mới nhập cư của chúng tôi.
Chúng tôi rất biết ơn Y & H Soda Foundation vì sự tin tưởng vào khả năng thực hiện của chúng tôi để thay mặt cho các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi và mong muốn xây dựng một mô hình tự cung tự cấp.
Chúng tôi đã làm việc với Y & H trong ba năm qua (2013-2016) và đã liên tục đạt được mục tiêu tìm việc toàn thời gian cho 20 người nhập cư đang thất nghiệp và còn trong quá trình cần giúp đỡ để có thể hỗ trợ cho cả gia đình.

Lớp Luyện Thi Quốc Tịch

Mỗi quý, chúng tôi cung cấp một lớp Luyện Thi Quốc Tịch tại Trung tâm của chúng tôi. Bộ Nhập Tịch và Nhập Cư Hoa Kỳ (USCIS), một cơ quan liên bang, đã chọn VACCEB để cung cấp lớp luyện thi quốc tịch với việc dạy ESL, dạy cơ cấu chính phủ Hoa Kỳ, và các bài học công dân để người nhập cư. Lớp này dùng để chuẩn bị cho việc nộp đơn xin thi nhập tịch Hoa Kỳ.
Chúng tôi đang tiến hành việc lấy chứng nhận để hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi trong quá trình xin nhập tịch Hoa Kỳ và hy vọng sẽ được chấp thuận vào cuối năm 2017. Điều này sẽ cho phép VACCEB cung cấp dịch vụ xin nhập tịch với mức giá thấp hơn nhiều so với việc thông qua cơ quan USCIS hoặc thông qua một luật sư di trú.