Home » Programs » Public Policy Advocacy

Public Policy Advocacy

The Vietnamese American Community Center is a focal point for Southeast Asians in the County of Alameda and City of Oakland. Because we provide “client centrist” services (where the client is the focal point for all services) and complete wrap-around services”, we have the ability to provide bilingual workshops to educate the community regarding a host of issues that may to helpful to them. In those instances where our clients are in need of resources or where we have concerns regarding public policies that can have a detrimental affect on them, we take the role of advocates on their behalf.

Nail Salon Project

We continue to work on the “Nail Salon” project to advocate for safe practices among nail salon workers. The nail salon industry continues to grow and attract low-skill immigrant workers and women seeking self-sustaining employment.
The California Breast Cancer Research Program reports that the state of California has over 300,000 nail salon workers, with over 80% of the workforce comprising of Vietnamese immigrant
women. Alameda County alone, for instance, is home to about 1,400 cosmetology establishments and 11,000 licensed manicurists and cosmetologists.
Given these statistics, we want to make sure that our community workers are safe and educated on the risk.

Know Your Rights

VACCEB is a member of the Alameda County Immigration Legal and Education Partnership (ACILEP). This group is working to provide immigration defense resources and education throughout Alameda County.
The main goal of this program is designed to inform Alameda County’s immigrants and refugees of their rights if they were to encounter Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Vietnamese Text Version:

Vận Động Chính Sách Công

Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ là một điểm đến cho cộng đồng người Đông Nam Á Châu trong quận hạt Alameda và thành phố Oakland. Bởi vì chúng tôi cung cấp “những dịch vụ trọng điểm” (qua đó khách hàng là trọng điểm đối cho mọi dịch vụ) và hoàn tất những “dịch vụ này trọn gói”. Chúng tôi có khả năng cung cấp các buổi hội thảo song ngữ để giáo dục cộng đồng về một loạt các vấn đề có thể hữu ích cho họ.
Trong những trường hợp khách hàng của chúng tôi đang cần tìm các nguồn trợ giúp hay những điều chúng tôi quan tâm về chính sách công cộng có thể ảnh hưởng bất lợi đối với họ, chúng tôi đóng vai trò của những người biện hộ thay cho họ.

Dự Án Nail Salon

Chúng tôi tiếp tục làm việc với dự án “Nail Salon” để hỗ trợ môi trường làm việc an toàn cho nhân viên hành nghề móng tay.
Ngành công nghiệp làm móng tay đang tiếp tục phát triển và thu hút nhiều lao động nhập cư có kỹ năng thấp và phụ nữ tự tìm việc làm để sinh sống. Chương trình nghiên cứu ung thư vú California cho biết tiểu bang California có hơn 300.000 nhân viên làm móng, với hơn 80% lực lượng lao động bao gồm các phụ nữ di dân Việt Nam. Chẳng hạn, chỉ tính riêng Quận hạt Alameda, là nơi có khoảng 1.400 cơ sở thẩm mỹ và 11.000 thợ làm móng và thẩm mỹ có giấy phép hành nghề.
Nêu lên những số liệu thống kê này, chúng tôi muốn bảo đảm rằng người lao động trong cộng đồng chúng ta được an toàn và hiểu biết các mối hiểm họa.

Biết Quyền Hạn Của Bạn

VACCEB là một thành viên của Hiệp Hội Pháp Lý & Giáo Dục Cho Người Nhập Cư thuộc Quận Hạt Alameda. Hiệp hội này đang làm việc để cung cấp tài liệu và giáo dục về nhập cư trong toàn Quận Hạt Alameda. Mục tiêu chính của chương trình này là nhằm thông báo đến những người nhập cư và tị nạn trong toàn Quận Hạt Alameda về các quyền của họ nếu họ phải đối mặt với Lực Lượng Cưỡng Chế Thuế Quan & Nhập Cảnh (ICE).