Home » Programs » Seniors » Meal Program

Meal Program

Senior Nutritious Meals, Life Enrichment

Our partnership with the County of Alameda Area Agency for Aging has been long and exceedingly beneficial to the welfare of our seniors with respect to nutritious meals, life enriching activities, with educational program on health and crime prevention.
Our relationship with the County of Alameda continues to be enhanced with the funding contributions by the East Bay Foundation on Aging funded by the San Francisco Foundation and the City of Oakland’s Department of Human Services program for the elderly.
This year, we also received funding from the Oakland Berkeley Association of Realtors to help cover costs associated with our driver and janitorial services, which helps us pick up food from the Alameda County Community Food Bank and to pay for clean up after our nutritious lunch program.
Funding from the East Bay Foundation for Aging helps to cover costs primarily associated with our nutritious lunch program.
Together with our partners, we have served over 13,500 nutritious meals during the year to seniors and their families four days a week. To compliment our nutritious meal program, we also partnered with the Alameda County Community Food Bank passing out 7,500+ “brown bags” so our seniors and their families can have weekly access to fresh fruits and vegetables
available to them when they go home.
This collective effort by public agencies, private donors and companies, and foundations is a good illustration of what can be accomplished to address food security and to facilitate independent living for as long as possible for our seniors.

Vietnamese Text Version:

Bữa Ăn Dinh Dưỡng Cho Cao Niên, Phong Phú Hóa Cuộc Sống 

Quan hệ đối tác của chúng tôi với Cơ Quan Phục Vụ Cao Niên thuộc Quận Hạt Alameda đã có từ lâu và đã đem lại phúc lợi cho giới cao niên qua các bữa ăn bổ dưỡng, các sinh hoạt giúp phong phú hóa cuộc sống, với chương trình giáo dục y tế và phòng chống tội phạm.
Mối quan hệ của chúng tôi với Quận Alameda tiếp tục được tăng cường với sự tiếp tục tài trợ của Quỹ Cao Niên Đông Vịnh được tài trợ bởi Quỹ San Francisco và Chương Trình Dịch Vụ Nhân Sự Dành cho Cao Niên Của Thành Phố Oakland. Năm nay, chúng tôi cũng nhận được tài trợ từ Hiệp Hội Các Nhà Môi Giới Oakland Berkeley để giúp trang trải các chi phí liên quan đến dịch vụ lái xe và dọn dẹp, giúp chúng tôi nhận thức ăn từ Ngân Hàng Thực Phẩm Cộng Đồng thuộc Quận Hạt Alameda và chi trả cho việc dọn dẹp sau chương trình ăn trưa bổ dưỡng của chúng tôi.
Nguồn tài trợ từ Quỹ Cao Niên Đông Vịnh giúp trang trải chi phí chủ yếu liên quan đến chương trình ăn trưa bổ dưỡng của chúng tôi.
Cùng với các đối tác, chúng tôi đã phục vụ hơn 13.500 bữa ăn đầy đủ bổ dưỡng suốt năm cho người cao niên và gia đình bốn ngày một tuần. 
Để thêm vào chương trình bữa ăn dinh dưỡng, chúng tôi cũng hợp tác với Ngân Hàng Thực Phẩm Alameda phân phối hơn 7500 túi thực phẩm để quý cao niên và gia đình của họ hàng tuần đều có trái cây tươi và rau quả khi họ trở về nhà.
Nỗ lực từ các cơ quan công cộng, các mạnh thường quân, các công ty và các quỹ tài trợ là một minh họa tốt đẹp về những gì có thể thực hiện được để giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm và tạo điều kiện sống độc lập cho người cao niên càng lâu càng tốt.